Андрушівка Інфо

Інформаційний сайт про м.Андрушівка (Житомирська область)

Search Results for: “База продажу квартир

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради “Про місцеві податки і збори”

Податковим кодексом України, який вступив в дію з 1 січня 2011 року визначено, що до компетенції міських рад належить встановлення місцевих податків і зборів, які справляються на території міста, зокрема до місцевих податків належать податок на нерухоме майне, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок, до місцевих зборів належить збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір. Отже, існує нагальна проблема врегулювання цих питань шляхом: -встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, -встановлення єдиного податку;
– встановлення збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
– встановлення збору за місця паркування транспортних засобів;
– встановлення туристичного збору;
– затвердження положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
– затвердження положення про збір за місця паркування транспортних засобів;
– затвердження положення про туристичний збір.
Згідно з п.12.3 ст.12 розділу І Податкового Кодексу України 1 січня 2012 року пропонується встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір.

Цілі регулювання

Проект рішення «Про місцеві податки і збори» розроблено з ціллю: · виконання вимог Податкового кодексу України; · встановлення місцевих податків та зборів на території міста; · встановлення оптимальних розмірів місцевих податків і зборів; · забезпечення повноти сплати місцевих податків і зборів до бюджету міста. Визначення та оцінка альтернативних способів
досягнення визначених цілей
Залишити існуючу ситуацію без змін. Ця альтернатива є неприйнятною, оскільки Податковим кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що встановлення місцевих податків і зборів належить до компетенції міських рад. Податковим кодексом України зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити і прийнятя рішення щодо встановлення місцевих податків і зборів та офіційно оприлюднити його до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та зборів.. У разі не встановлення місцевих податків і зборів, такі податки і збори сплачуються платниками за мінімальними ставками. Що не дасть можливість належно утримувати соціальну інфраструктуру міста.
Прийняття запропонованого рішення. Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики, також відповідає вимогам чинного законодавства.
Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми
Проектом цього регуляторного акта:
– визначається перелік місцевих податків і зборів на території міста;
– встановлюються розміри місцевих податків і зборів;
– затверджуються положення про механізм справляння та порядок сплати місцевих податків і зборів;
Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта
На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза та/або значні темпи інфляції. Значні темпи інфляції посилюють ризик інвестицій, що призводить до зменшення кількості суб’єктів господарювання, які зареєстровані у місті та кількості громадян, які виявлять бажання зайнятість підприємницькою діяльністю. У разі економічної кризи можуть встановлюватись певні обмеження при укладанні контрактів, збільшення кількості суб’єктів господарювання, які працюватимуть в«тіньовій економіці» та «тіньовій зайнятості» тощо.
Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.
Для впровадження вимог такого регуляторного акта не потребується додаткових витрат з бюджету міста, оскільки здійснюватиметься в межах повноважень міської ради. Для суб’єктів господарювання впровадження цього регуляторного акта – незначне збільшення витрат щодо сплати податків і зборів, оскільки розміри податків і зборів не передбачають значного збільшення.
Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат
Сфера інтересів органу місцевого самоврядування
В и г о д и: Збільшення надходжень до бюджету міста завдяки регулярним та стабільним надходженням від сплати місцевих податків і зборів.
В и т р а т и: Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта).
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
В и г о д и: Якісне функціонування об’єктів соціальної сфери, легалізація окремих видів підприємницької діяльності.
В и т р а т и: Незначне збільшення витрат на оплату місцевих податків і зборів.
Сфера населення міста
В и г о д и: Збільшення дохідної частини бюджету міста і, як наслідок, надійне функціонування бюджетної сфери міста.
В и т р а т и: Не передбачається.
Обґрунтування строку дії регуляторного акта
Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, в регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення.
Показники результативності регуляторного акта
1.Надходження від сплати місцевих податків і зборів до бюджету міста.
2.Кількість платників місцевих податків і зборів.
Заходи з відстеження результативності регуляторного акта · Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта. · Періодичне відстеження проводиться раз на три роки після повторного відстеження результативності. · Для відстеження результативності регуляторного акта застосовуватимуться статистичні дані, дані бюджетної та податкової звітності. Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання приймаються до 17.00 год. 09.07. 2011 року в письмовому вигляді за адресою: 13400, Житомирська область, м. Андрушівка, пл. Леніна,7, каб. , тел. Проект рішення Андрушівської міської ради Про місцеві податки і збори Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України, міська рада в и р і ш и л а: 1.Встановити з 1 січня 2012 року на території міста такі місцеві податки:
1.1.податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ;
1.2.єдиний податок .
2.Встановити на території міста такі місцеві збори:
2.1.збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності ;
2.2.збір за місця для паркування транспортних засобів ;
2.3.туристичний збір .
3.Затвердити: 3.1. положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 1); 3.2 розміри ставок єдиного податку для суб»єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, що зареєстровані на території міста і здійснюють підприємницьку діяльність, застосовуючи спрощену систему оподаткування (додаток 2 ) 3.3 розміри ставок фіксованого податку з доходів фізичних осіб шляхом придбання фіксованого патенту (додаток 3); 3.4.положення про механізм справляння та порядок сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності згідно з додатком 4 ; 3.2.положення про механізм справляння та порядок сплати збору за місця для паркування транспортних засобів згідно з додатком 5; 3.3.положення про механізм справляння та порядок сплати туристичного збору згідно з додатком 6 .
5.Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, виконавчого комітету міської ради . Міський голова В.І. Бойко

Додаток 1

Затверджено
рішенням___________
міської ради
від «____»_________ 20___ року
№______ Положення про механізм справляння та порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Загальні положення Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки справляється відповідно до Податкового кодексу України 2. Платники збору
Платниками податку є фізични та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об»єктів житлової нерухомості. 2.1. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб: а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку; б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільнійсумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом; в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі,платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку. 3. Об’єкт оподаткування 3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості. 3.2. Не є об’єктом оподаткування: а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності); б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом; в) будівлі дитячих будинків сімейного типу; г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку; ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю; д) гуртожитки. 4. База оподаткування 4.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості. 4.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості,які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно. 4.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт. 4.4. У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів. 5. Пільги із сплати податку 5.1. База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується: а) для квартири – на 120 кв. метрів; б) для житлового будинку – на 250 кв. метрів. Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в
його власності. 6. Ставка податку 6.1. Ставки податку встановлюються сільською, селищною або міською радою в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості: для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 1,0 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового)року; для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів,ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового)року. 7. Податковий період 7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 8. Порядок обчислення суми податку 8.1. Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості. 8.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою,встановленою у порядку, визначеному Податковим Кодексом. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт. 8.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку. Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту. 8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам
державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 8.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з
розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт. 8.6. У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт. 9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника
об’єкта оподаткування податком 9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового
власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності. 9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 10. Порядок сплати податку 10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. . 11. Строки сплати податку 11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується: а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. Додаток 2 Пропозиції щодо встановлення ставок єдиного податку з 01 січня 2012 р. для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, що зареєстровані на території Андрушівського району і здійснюють підприємницьку діяльність, застосовуючи спрощену систему оподаткування. № п/пВиди підприємницької діяльностіМісце здійснення діяльності Ставки податку (грн.)
1.Виробництво (переробка) сільськогосподарської продукції та продаж виробленої (переробленої) сільськогосподарської продукції власного виробництва.
1.1.Виробництво (переробка вирощеної) сільськогосподарської продукції, на земельній ділянці що використовується для виробництва сільськогосподарської продукції площею :
1.1.1.- до 14 гектарівАндрушівка150
1.1.2- від 14 гектарів і більшеАндрушівка 200
1.2.Розведення риби у водоймищі, яке займає площу:
1.2.1.- до 1гектараАндрушівка150
1.2.2.- 1 гектар і більшеАндрушівка200
1.3.Вирощування квітково-декоративної продукції, на земельній ділянці площею :
1.3.1.- до 50 метрів квадратнихАндрушівка70
1.3.2.- 50 метрів квадратних і більшеАндрушівка70грн. + 15грн. за кожні додаткові повні 20 м.кв.
1.4.Переробка сільськогосподарської продукції Андрушівка200
1.5.Заготівля ВРХ та інших тваринАндрушівка200
1.5.1Вирощування ВРХ та інших тваринАндрушівка150
1.6Заготівля молокаАндрушівка200
1.6.1Заготівля молока вантажним транспортомАндрушівка200
1.6.2.Заготівля молока іншими видами транспортуАндрушівка150
2.Побутові послуги, визначені “Переліком послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню” (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. N 576) :
2.1.Пошиття тентів, чохлів, штор, драпіровок за кодами 12232, 12233 згідно з класифікатором “Платні послуги населенню 1 89 188”Андрушівка70
2.2Ремонт радіотелевізійної, аудіо- та відеоапаратури (крім структурних підрозділів, розташованих у сільській місцевості) за кодами 13101-13161 згідно з класифікатором “Платні послуги населенню 1 89 188”Андрушівка100
2.3. Ремонт радіотелевізійної, аудіо- та відеоапаратури (крім структурних підрозділів, розташованих у сільській місцевості) за кодами 13101-13161 згідно з класифікатором “Платні послуги населенню 1 89 188”в теле-радіомайстерняхАндрушівка120
2.4. Ремонт радіотелевізійної, аудіо- та відеоапаратури (крім структурних підрозділів, розташованих у сільській місцевості) за кодами 13101-13161 згідно з класифікатором “Платні послуги населенню 1 89 188” на дому Андрушівка120
2.5.Ремонт та виготовлення металовиробів за кодами 13401-13445, 13469, 13470 згідно з класифікатором “Платні послуги населенню 1 89 188”Андрушівка200
2.6.Виготовлення та реалізація металовиробівАндрушівка200
2.7.Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, що належать громадянам за кодами 14101-14106, 14201-14205, 14301-14313, 14401-14403 згідно з класифікатором “Платні послуги населенню 1 89 188”Андрушівка200
2.8.Ремонт та будівництво індивідуального житла (квартир), садових будиночків, гаражів за кодами 17101-17118, 17201-17235, 17301-17307 згідно з класифікатором “Платні послуги населенню 1 89 188”Андрушівка 170
2.9.Прокат аудіо-, відеокасет, CD-дисків (код відсутній) Андрушівка 100
2.10.Фотопослуги та послуги фотокінолабораторій площею до 20 кв.м за кодами 19101-19125 згідно з класифікатором “Платні послуги населенню 1 89 188”Андрушівка 120
2.11Фотопослуги та послуги фотокінолабораторій площею понад 20 кв.м за кодами 19101-19125 згідно з класифікатором “Платні послуги населенню 1 89 188”Андрушівка200
2.12Послуги аудіо-, відеозапису (код відсутній)Андрушівка170
3.Виготовлення одягу, головних уборів, взуття, постільної та іншої білизни, рушників, дорожок, коврів, тощоАндрушівка100
4.Надання послуг з навчання :
4.1.Надання послуг з навчання (в тому числі репетиторство по предметах загальноосвітньої школи)Андрушівка100
4.2.Надання послуг з навчання дітей віком до 16 років (в тому числі творчі, спортивні, технічні гуртки, тощо) та продаж виготовлених у зв’язку з такою діяльністю продукції (послуг, тощо) за умови спрямування не менше 25% отриманої виручки на розвиток діяльності з навчання дітей Андрушівка70
4.3Видавницька діяльність 50
5.Транспортні послуги:
5.1.Перевезення вантажівАндрушівка 200
5.2.Перевезення пасажирів:
5.2.1.- легковими автомобілями;Андрушівка 150
Андрушівка 200
5.2.2.- іншими транспортними засобами;Андрушівка 170
5.3послуги з механізованого обробітку землі Андрушівка
5.3.1- послуги з механізованого обробітку землі 1 транспортною одиницеюАндрушівка150
5.3.2 – послуги з механізованого обробітку землі 2 і більше транспортними одиницямиАндрушівка200
6.Виробництво іншої продукції (крім сільськогосподарської продукції) Андрушівка200
7.Надання медичних послуг,стоматологічні послугиАндрушівка200
Андрушівка200
8.Створення та утримання гральних закладів (комп’ютерні/електронні ігри, тощо)Андрушівка200
Андрушівка200
9.Адвокатська діяльністьАндрушівка200
10.Надання послуг громадського харчування (виготовлення хлібобулочних та кулінарних виробів)Андрушівка170
Андрушівка
Андрушівка
11.Надання перукарських послуг, косметичні послугиАндрушівка200
12.Розпиловка лісу (пилорами)Андрушівка200
13.Розпиловка лісу Андрушівка200
13.1Прирізка склаАндрушівка100
14.Надання послуг по догляду за дітьми на домуАндрушівка80
15.Виробництво столярних виробів та меблівАндрушівка200
16.Розробка, впровадження та супроводження програмного забезпечення; інформаційно-консультативні (аналітичні) та маркетингові послугиАндрушівка200
17.Інші види діяльностіАндрушівка200
18.
18.1.роздрібна торгівля продовольчими товарами, крім магазинів (кіосків, житлових будинковолодінь, тощо)Андрушівка150
18.2.Роздрібна торгівля продовольчими товарами в магазинах (кіосках) з площею торгового залу не більше 20м.кв.Андрушівка170
18.3.Роздрібна торгівля продовольчими товарами в магазинах (кіосках) з площею торгового залу понад 20м.кв.Андрушівка200
18.4.Роздрібна торгівля непродовольчими товарами, крім магазинів (кіосків, житлових будинковолодінь, тощо)Андрушівка150
18.5.Роздрібна торгівля непродовольчими товарами в магазинах (кіосках)Андрушівка200
18.6.Роздрібна торгівля товарами широкого вжитку пенсіонерами(безпосередньо ними) поза стаціонарних точок та ринківАндрушівка50
18.7Роздрібна торгівля м”ясною продукцією на ринку (м”ясний павільйон)Андрушівка80
18.8Роздрібна торгівля періодичним виданням (газети, журнали)Андрушівка60
18.9Оптова торгівляАндрушівка200
19Музичний супровідАндрушівка200
20Послуги лазень та душівАндрушівка100
21Виготовлення та реалізація пам”ятниківАндрушівка200
22Виготовлення виробів з лозиАндрушівка50
23Заготівля лікарських рослинАндрушівка100
24Ветеринарні послугиАндрушівка200
25Інші послуги у сфері страхуванняАндрушівка200
26Консультування з питань комерційної діяльності та управлінняАндрушівка200
27Інші види юридичної діяльностіАндрушівка200
28Рекламна діяльністьАндрушівка200

Пояснювальна записка до пропозицій : єдиний податок введено Указом Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 03.07.1998р. №727 із змінами і доповненнями. З 01.02.2011р. єдиного податку по особових рахунках платників проводиться в розмірі 43 відсотки від встановленої ставки єдиного податку відповідного виду діяльності. Основними причинами переходу громадян-підприємців на спрощену систему оподаткування є спрощена система обліку і звітності та помірні ставки податку, відсутність зв’язку між доходом і сплаченим податком ( в межах 500тис.грн. на рік). Додаток 3 Пропозиції щодо встановлення розміру ставок фіксованого податку з доходів фізичних осіб, який сплачується шляхом придбання фіксованого патенту, починаючи з 01 січня 2012р. для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, що зареєстровані на території Андрушівського району і здійснюють підприємницьку діяльність з продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках та є платниками ринкового збору згідно з законодавством. № п/пВиди підприємницької діяльностіМісце здійснення діяльності Ставки податку (грн.)
1.роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, крім магазинів (кіосків, житлових будинковолодінь, тощо) м.Андрушівка100

Пояснювальна записка до пропозицій : нарахування та сплата податку регламентується ст.14 Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян” від 26.12.1992р. №12-92 із змінами і доповненнями. Ставки податку не можуть бути менші 20грн. та більші 100грн., фіксований патент для здійснення вищезгаданої діяльності на території України коштує 100 грн. Додаток 4
Затверджено
рішенням___________
міської ради
від «____»_________ 20___ року
№______ Положення
про механізм справляння та порядок сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності 1. Загальні положення
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності справляється відповідно до Податкового кодексу України. 2. Платники збору
2.1.Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:
а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;
б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;
г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей). 3. Ставки збору
3.1.Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється міською радою з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі – мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.
3.2.Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг -0,2 розміру мінімальної заробітної плати; 3.4.Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється у розмірі 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.
3.5.Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати.
3.6.Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:
– для використання грального автомата (грального автомата “кран-машина”, грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) – розмір мінімальної заробітної плати;
– для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, – розмір мінімальної заробітної плати, збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку);
– для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, – розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда;
– для проведення інших оплатних розважальних ігор – розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.
3.7.Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.
3.8.Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.
3.9.Ставки збору, округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округлюється до однієї гривні). 4. Порядок та строки сплати збору
4.1.Порядок сплати збору платниками збору, які:
а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) – збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;
б) здійснюють торгівлю валютними цінностями – за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;
в) здійснюють діяльність у сфері розваг – за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;
г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу – за місцем реєстрації таких платників;
ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, – за місцем провадження такої діяльності.
4.2. Строки сплати збору:
а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту – не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;
б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями – щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;
в) за здійснення діяльності у сфері розваг – щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.
4.3.Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.
4.4.Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.
4.5.Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового кодексу України.
Додаток 5
Затверджено
рішенням___________
міської ради
від «____»_________ 20___ року
№______ Положення про механізм справляння та порядок сплати збору за місця для паркування транспортних засобів

1.Загальні положення
Збір за місця паркування транспортних засобів справляється відповідно до Податкового кодексу України. 2. Платники збору
2.1.Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які згідно з рішенням міської ради або виконавчого комітету міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.
2.2.Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням міської ради.
Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається виконавчим комітетом міської ради державної податкової служби в порядку, встановленому Податковим кодексом України.
3. Об’єкт і база оподаткування збором
3.1.Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів бюджету міста, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.
3.2.Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів бюджету міста. 3. Ставки збору
3.1.Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 4. Порядок обчислення та строки сплати збору
4.1.Збір сплачується до бюджету міста авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.
4.2.Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.
4.3.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. Додаток 6
Затверджено
рішенням___________
міської ради
від «____»_________ 20___ року
№______ Положення
про механізм справляння та порядок сплати туристичного збору 1. Загальні положення
Туристичний збір справляється відповідно до Податкового кодексу України. 2. Платники збору
2.1.Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію міста Нетішин та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк. 3. Ставка збору
3.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 4 цього положення. 4. База справляння збору
4.1.Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 5, за вирахуванням податку на додану вартість.
4.2.До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду. 5. Податкові агенти
5.1.Справляння збору здійснюється:
а) адміністраціями готелів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
в) юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з міською радою. 6. Особливості справляння збору
6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання. 7. Порядок сплати збору
7.1. Збір сплачується до бюджету міста авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.
7.2.Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в ї ДПІ в Андрушівському районі.
7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Post Navigation